Pravidelný servis deskových výměníků tepla

Tak jako každé zařízení, které je v nepřetržitém provozu, je potřeba i deskové výměníky tepla pravidelně servisovat, aby jste zajistili jejich stálou vysokou účinnost a dlouhou životnost.

Během běžného provozu deskového výměníku dochází k jeho postupnému zanášení úsadami z potrubí nebo topného systému, popř. k napečení úsad na jednotlivých deskách např. vlivem tvrdé vody (vápenné úsady). Tato znečištění pak mají vliv na zhoršený přenos tepla přes nerezovou desku výměníku, čímž se snižuje jeho účinnost. Vy pak musíte do systému dodat více tepla, popř. chladu na pokrytí těchto ztráty a tím se vám zvyšují náklady na provoz daného zařízení.

Zanášením kanálů v deskách se ucpává cesta, kudy výměníkem proudí kapalina. To má za následek zvyšování tlakové ztráty. Vyšší talková ztráta znamená větší čerpací práci čerpadel a vyšší spotřebu elektrické energie.

servis pomůcky

Servis mědí pájených a tavně spojovaných deskových výměníků tepla

Jedinou možností servisu mědí pájeného nebo tavně spojovaného deskového výměníku tepla je jeho chemické čištění metodou CIP za použití originální šetrné chemie, která chemicky působí s úsadou na deskách výměníku. Tato chemická reakce naruší celistvost vrstvy úsady. Takto narušenou vrstvu pak proudící chemie strhává ze stěny výměníku, čímž dochází k jeho čištění. Délka intervalu čištění záleží na druhu úsady a síle usazené vrstvy. Obvykle to je v rozsahu 2-10 hodin. Dokud nám použitá chemie stále reaguje s úsadou, lze čistit i déle. Podle typu média ve výměníku a předpokládané úsady lze volit mezi chemií na bázi kyseliny (vytápění, ohřev teplé vody) a nebo zásady (olejové aplikace).

Samotný servis pak může probíhat přímo u zákazníka v místě instalace, popř. nám můžete zaslat vámi demontovaný deskový výměník tepla a jeho čištění provedeme v prostorách naší firmy popř. servisního centra Alfa Laval.

Servis rozebíratelných deskových výměníků tepla

U rozebíratelných deskových výměníků máme více možností jejich servisu.

Chemické čištění CIP

Stejně jako u mědí pájeného deskového výměníku tepla můžeme použít chemické čištění metodou CIP. Tato metoda servisního zásahu se využívá hlavně v případě, kdy není možná odstávka výměníku na delší dobu, popř. z důvodu velikosti výměníku a zhoršené manipulace v těsném prostoru. Na tento typ servisu je však potřeba se připravit již v době instalace výměníku a je nutno osadit potrubí před výměníkem uzavíracími ventily a návarky pro připojení čistícího zařízení.

Oplach tlakovou vodou

Další variantou servisu je rozebrání desek výměníku a jejich opláchnutí tlakovou vodou a následné opětovné složení výměníku. V případě, že je na výměníku již staré těsnění, je vhodné osadit desky výměníku novým těsněním, pro zaručení jeho těsnosti. Samotný servis pak může probíhat přímo u zákazníka v místě instalace, popř. v servisním centru.

Servisní centrum

K nejdokonalejšímu vyčištění desek výměníků od všech úsad dochází při využití služeb servisního centra Alfa Laval. Nejdříve zde dochází k oplachu desek tlakovou vodou. Následně se desky ponoří do chemické lázně, kde dojde k odstranění napečených vrstev úsad z desek výměníku. Po natěsnění novým těsněním a složení, odchází výměník k zákazníkovi v kondici téměř nového výměníku.

těsnění výměníku

Rekondice výměníku

Rekondicí deskového výměníku tepla je myšlena výměna desek s těsněním za nové. Tím, že rám výměníku zůstává stávající, jedná se o relativně rychlou výměnu, kterou lze provést přímo v místě instalace. Zákazník prakticky získává nový výměník. Během rekondice může dojít i k výměně stahovacích šroubů popř. k navýšení počtu desek výměníku, pokud je to potřeba.

náhradní díly

Test integrity Alfa Laval

Test integrity je vlastně zkouška těsnosti výměníku, která vám dá přesné informace o reálném stavu vašeho výměníku. Při tomto testu se využívá formovací plyn složený z dusíku a vodíku, tento se přes uzavřený okruh napouští do výměníku a měří se úniky molekul vodíku. Molekula vodíku projde i tam, kde voda ještě ne, tudíž se daří odhalit i právě se tvořící mikropraskliny. Z výsledků testu integrity se dá vyvodit předpokládaná životnost desek či těsnění, čímž si může provozovatel deskového výměníku dopředu naplánovat servis popř. nákup nových náhradních dílů. S výhodou se tento test integrity využívá např. v potravinářském a nápojovém průmyslu, kde je nežádoucí míchání provozních kapalin s produktem.

Test integrity Alfa Laval

Když se výměníky nečistí

  • Zhoršuje se přenos tepla

  • Zkracuje se životnost výměníku

  • Roste tlaková ztráta

  • Zvyšuje se riziko úkapu

  • Tvorba důlkové koroze pod úsadami